SSI Technical Divecenter en PADI Duikschool

SSI XR Technical Diving

SSI (T)XR - TECHNISCH DUIK PROGRAMMA (text in Nederlands en English )Wilt u beneden een beetje langer blijven, een beetje dieper gaan of  een beetje verder verkennen? Zo ja, dan zijn de SSI XR en TXR reeks van programma's precies wat u zoekt

NIEUWE AVONTUREN VOORBIJ DE GRENZEN

SSI Extended Range programma's zijn ontworpen om u mee te nemen naar een volgend duikniveau. Of u nu op zoek bent naar de opwinding van diep duiken, duiken voorbij recreationele duiklimieten, aanzienlijke verlenging van uw bodem tijd of geniet van de sensatie van het ontdekken van diepe riffen, wrakken en grotten, Extended Range biedt de training en ervaring die nodig is om uw nieuwe avontuur met vertrouwen en bekwaamheid te voltooien.

Extended Range diving opent een diverse variëteit van aquatische omgevingen, verhoogt uw duikdiepte- limieten, verlengt uw bodemtijden en traint u op nieuwe procedures. Theoretisch zult u kennis en begrip van de principes, procedures en theorieën opdoen die specifiek zijn voor veilig duiken met een decompressie plafond. U zult uw bestaande uitrusting aanpassen of u maakt kennis met nieuwe uitrustingsconcepten en de technisch georiënteerde duikuitrusting. U zult ook nieuwe vaardigheden leren en beheersen, ontworpen om uw veiligheid en genot te verhogen door het gebruik van deze nieuwe uitrustingsconcepten. Tijdens uw programma zal uw instructeur alles behandelen van opperste drijfvermogen, voortstuwing, uitrusting management tot effectieve decompressie.

In het gehele programma zal uw kennis, vaardigheden, uitrusting en experience worden uitgebreid naar " extend your range of diving " in de breedste zin van het woord.

Wat uw huidige opleidingsniveau ook is, Extended Range Diving zal u mentaal en fysiek uitdagen en aanmoedigen.

SSI Extended Range programma's vormen een brug tussen recreatief duiken en Technisch duiken. Ze zijn ontworpen om u, de recreatieve duiker, de kans te geven om de spannende wereld van Extended Range duiken te ervaren zonder noodzakelijkerwijs uw bestaande duikfilosofie drastisch te veranderen. Deze programma's verbeteren en ontwikkelen eenvoudig uw bestaande kennis. Zij bieden de componenten die u in staat stellen verschillende gassen, nieuwe apparatuur en vaardigheden die nodig zijn om beperkte decompressieprocedures, te voltooien.

(English)
Do you want to stay down a little longer, go a little deeper or explore a little further? If so, the SSI XR and TXR Range of Programs is exactly what you are looking for.

New Adventures beyond the Limits

SSI Extended Range programs are designed to take your diving to the next level. Whether you are looking for the excitement of deep diving, going beyond recreational diving limits, significantly extending your bottom time or enjoying the thrill of exploring deep reefs, wrecks and caves, Extended Range provides the training and experience necessary to complete your new adventure with confidence and skill.

Extended Range diving will open up a diverse variety of aquatic environments, increase your dive depths limits, extend your bottom times and train you on new procedures. Academically you will advance your knowledge and understanding of principles, procedures and theories specific to diving safely with a decompression ceiling. You will adapt your existing equipment or be introduced to new equipment concepts and the technically oriented dive rig. You will also learn and master new skills designed to enhance your safety and enjoyment using this new equipment design. During your program your instructor will cover everything from supreme buoyancy, propulsion, equipment management and effective decompression.

Throughout the program you will increase the knowledge, skills, equipment and experience to " extend your range of diving " in every sense of the word.
Whatever your current level of training, Extended Range Diving will challenge and thrill you mentally and physically.

SSI´s Extended Range programs form a bridge between Recreational Diving and Technical Diving. They are designed to allow you, the recreational diver, the chance to enter the exciting world of Extended Range diving without necessarily having to dramatically change your existing diving philosophy. These programs simply enhance and build upon your existing knowledge. They provide the components that will allow you to use the different gases, new equipment and skills necessary to complete limited decompression schedules.